दाङमा रित्तो थाल लिएर महिलाहरु सडकमा !

Leaderboard Banner
bfª /fhwfgL gtf]lsPsf]df k|b{zg bfª k|b]z g+ % sf] c:yfoL /fhwfgL gtf]lsPsf] lj/f]wdf zlgaf/ t'n;Lk'/df dlxnfn] l/Qf] yfn;lxt k|b{zg ub}{ . t:jL/ M gf/fo0fL /hf}/], bfª, /f;;

प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी दाङ नतोकिएको विरोधमा शनिबार तुलसीपुरमा महिलाले रित्तो थालसहित प्रर्दशन गर्दै । तस्वीर : नारायणी रजौरे, दाङ, रासस

प्रकाशित : शनिबार, माघ ०६, २०७४१४:३६

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

अर्को समाचार:

प्रचारप्रसार र संरक्षणको अभावले सीता गुफा ओझेलमा